Skip to content Skip to footer

Jasiewicz Krzysztof – Europa nieprowincjonalna

Tytuł: Europa nieprowincjonalna

Autor: Jasiewicz Krzysztof

Wydawca: Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok: 1999

 

 

 

 

Opis:

“Najobszerniejsza praca zbiorowa (124 autorów, 116 tekstów), poświęcona wschodnim ziemiom dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772 – 1999. Autorzy książki, reprezentujący różne szkoły pojmowania przeszłości, pochodzący z dziesięciu państw( Anglii, Białorusi, Francji, Izraela, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych AP, Ukrainy), omawiają, niekiedy w sposób bardzo kontrowersyjny, dzieje obszaru rozciągającego się między Bałtykiem a Morzem Czarnym, od wschodu ograniczonego granicą Państwa Polskiego w okresie przedrozbiorowym, a od zachodu linią demarkacyjną rozdzielającą w latach 19391941 okupację sowiecką od niemieckiej.”

Praca dedykowana Tomaszowi Strzemboszowi

Spis treści:

Wstęp (Krzysztof Jasiewicz)

Część l
Tak zwane Kresy Wschodnie jako zjawisko terytorialne, polityczne i kulturowe

Piotr Eberhardt (Warszawa) – Kresy Wschodnie – granice, terytorium, ludność polska
Joanna Gierowska-Kattaur (Warszawa) – Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich – kadra i procesy decyzyjne
Rimantas Miknys (Wilno) – Wilno i Wileńszczyzna w koncepcjach Michała Rómera i krajowców
Wojciech Rójek (Kraków) – Kwestia Wileńszczyzny w pracach rządu RP na uchodźstwie od października 1939 do lipca 1941 roku
* Aleksandra Niemczykowa – Moje Wilno
Magdalena Hułas (Warszawa) – Brytyjskie próby rozwiązania problemu polsko-radzieckiej od lutego do kwietnia 1943 roku
* Larysa Kruszelnyćka – Mój Lwów
Henryka Ilgiewicz (Wilno) – Litewska kontestacja pojęcia „Kresy Wschodnie
Tomasz Stryjek (Warszawa) – Kresy z perspektywy Ukrainy. Ziemie zachodnie
Ukrainy w derżawnyćkiej (państwowej) historiografii ukraińskiej okresu międzywojennego
* Zbigniew Koźliński – Moja Czarnowszczyzna
Hanna Dylągowa (Lublin) – Kresy Wschodnie we wspomnieniach
Krzysztof Dybciak (Lublin) – Tematy kresowe w XX-wiecznej literaturze polskiej
Mieczysław Inglot (Wrocław) – Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945
* Maria Masłowska – Moje Wilno
Tadeusz Epsztein (Warszawa) – Mecenat polskiego ziemiaństwa Wołynia, Podola i Ukrainy w latach 1864-1914
Jan Pruszyński (Warszawa) – Grabież i niszczenie dziedzictwa kulturalnego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Część II
Narody i religie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XV111-XX wieku

Algis Kasperavićius (Wilno) – Kształtowanie się narodu litewskiego
Egidijus Motieka (Wilno) – Początki nowożytnego państwa litewskiego. Jonas Basanavicius – między Litwą{ etniczna a Wielkim Księstwem Litewskim
* Jude Bojarski – Moje Grodno
Sokrat Janowicz (Krynki) – Kształtowanie się narodu białoruskiego
* Jerzy i Andrzej Samuel Kostrowiccy – Nasz Kościeniew
Regina Grejtinnc (Ryga) – Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku
* Wiktor Gojdź – Mój Nowogródek
Angelika Juszko-Sztekele (Rezekne)- Etniczne przymioty mieszkańców Latgalii (dawnych Inflant polskich). Na podstawie badań folklorystycznych w drugiej połowie XIX wieku
Eriks Jekabsons (Ryga) ” Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX i XX wieku. Krótka charakterystyka i zarys działalności
Valters Ščerbinskis (Ryga) – Przedstawiciele narodów muzułmańskich oraz Karaimi na Łotwie od końca XIX wieku do czasów obecnych
* Ryszard Kiersnowski – Moje Bieniakonie
Włodzimierz Tugaj (Mińsk) – Mniejszość łotewska na ziemiach białoruskich w XIX i XX wieku
* Tadeusz Czarkowski-GoIcjewski – Moja Wysuczka
Ryszard Torzecki (Warszawa) – Stosunki polsko-ukraińskie od epoki unii lubelskiej do 1945 roku
*Adam Bajcar – Mój Lwów
Iwan Hreczko (Lwów) – Uwagi do dziejów Cerkwi greckokatolickiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (XVIII-XX w.)
* Anna Kowalska – Mój Nowogródek
Irena Mikłaszewicz (Wilno) – Kościół katolicki na Wileńszczyźnie w latach 1944-1990
* Eugenia Biber – Moje Wilno
Jerzy Holzer (Warszawa) – Początki akulturacji wschodniogalicyjskich Żydów: na rozstajach kultur
Józef A. Gierowski (Kraków) – Uwagi o rusyfikacji ludności żydowskiej

Część III
Społeczeństwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku. Konflikty. Współpraca. Postawy

Daniel Beauvois (Paryż) – Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863-1914)
*Jan Kukurowski – Moje Waśkowce
Leonid Zaszkilniak (Lwów) – Geneza konniktu polsko-ukraińskiego z lat 1918-1919
* Roman Łypka – Mój Lwów
Vytautas Berenis (Wilno) – Problem dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w ideologii litewskiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku
Wojciech Roszkowski (Warszawa) – Litewskie partie chłopskie (1905-1970) *Afanasij Cychun – Moja Kuncewszczyzna
Janis Berzins (Ryga) – O niektórych cechach charakterystycznych robotników zatrudnionych w przemyśle na Łotwie na przełomie XIX i XX wieku
Inesa Pocą (Ryga) – Obraz życia Latgalii w gazecie „Gajsma” (1905-1906)
* Zygmunt Podhorski (opr. Andrzej Suchcitz) – Moja Ukraina i moje Chinocze
Slanisław Witold Dumin (Moskwa) – Szlachta tatarska na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (1795-1999)
Anatol Żytko (Mińsk) – Polityka rosyjska wobec s/Jachty białoruskiej w latach 1861-1914
* Józef Sinolski – Moja Nowa Mysz
Szmuel Spektor (Jerozolima) – Żydzi wołyńscy w Polsce międzywojennej i w okresie II wojny światowej (1920-1944)
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk (Warszawa) – Żydzi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu wiatach 1939-1941
*Anna Sobolewska – Moje Grodno
Tomasz Szarota (Warszawa) – Problem kolaboracji w Wilnie pod okupacją sowiecką. Sprawa Teodora Bujnickiego
Ryszard lirykowski (Warszawa) – Wieś Tamawica Polna w powiecie tiumackim i zapomniana placówka AK

Część IV
Wojny, partyzantki i konspiracje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XX wieku

Janusz K. Zawodny (Waszyngton) – Teoria działań partyzanckich. Wokół niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia wojny
Marek Ney-Krwawicz (Warszawa) – Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w koncepcjach walki Armii Krajowej. Zarys problemu
* Ryszard Kaczorowski – Mój Białystok
Andrzej Chmielarz (Warszawa) ” Organizacja i działalność wywiadu wschodniego ZWZ-AK
Andrzej Krzysztof Kunert (Warszawa) – Powołanie Komendy Obs/.aru Nr 3 ZWZ we Lwowie i Komendy Okupacji Sowieckiej ZWZ w świetle dokumentacji Komendy Głównej ZWZ w Paryżu
Grzegorz Mazur (Kraków) – Walka NKWD ze Związkiem Walki Zbrojnej na Kresach Południowo-Wschód n ich w świetle dokumentów z polskich archiwów w Londynie
Jędrzej Tucholski (Warszawa) – Polskie podziemie antysowieckie w województwie wołyńskim w latach 1939-1941 w świetle materiałów NKWD
*Nikotaj J. Awchimowicz – Mój Augustów
Bernadetfa Gronek (Warszawa) – Początki konspiracji antysowieckiej na terenie „Zachodniej Białorusi” (wrzesień 1939-Iipiec 1940) w świetle dokumentów NKWD
* Stanisław Cieciuch, Józef Jancwicz, Stanisław Karolkiewicz, Henryk Kukliński, Narcyza Piskorz – Nasza Augustowszczyzna
Zygmunt Boradyn (Mińsk) – Partyzantka sowiecka a Armia Krajowa na Nowogródczyźnie 1941-1944
* Antanas Patackas – Moje Troki
Piotr Niwiński (Gdańsk) – Ewakuacja struktur Okręgu Wileńskiego AK z terytorium Wileńszczyzny w 1945 roku
* Prane Dunduliene – Moje Wilno

Jarosław Wołkonowski (Wilno) – Wileński Okręg AK w świetle nieznanych dokumentów odnalezionych w kościele Bernardynów w Wilnie
* Czesław Hołub – Moje Polesie
Jerzy Węgierski (Katowice) – Internowanie dowódców i żołnierzy lwowskiej Armii Krajowej i organizacji NIE w latach 1944-1949
Kazimier/ Krajeński (Warszawa) – Działalność Obwodu AK Szczuczyn-Lida (nr 49/67) wiatach 1945-1949
Tomasz Łabuszewski (Warszawa) – Poakowskic oddziały partyzanckie w byłym Inspektoracie Grodzieńskim AK-AKO-WiN 1945-1950
Post-Home Army partisan dmsiws in the former Grodno Inspectorute – AK- AKO-WiN m 1945-1950
Jerzy Kułak (Białystok) – Powstanie i działalność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu Łomża (Komenda Okręgu NZW Białystok) 1944-1948
Arvydas Anusauskas (Wilno) – Litewska antysowiecka partyzantka i konspiracja wiatach 1944-1965
Nina Stużyńska (Mińsk) – Antysowiecka konspiracja i partyzantka Zielonego Dębu na terenie Białorusi w latach 19I9-1945
Henryk Stroński (Tarnopol) – Wielka prowokacja NKWD. Sprawa Polskiej Eugeniusz Mironowicz (Białystok) – Antypolska konspiracja białoruska w latach 1919-1925
– Kazimierz Bondarewicz – Mój Kuł
Bohdan Skaradziński (Warszawa) – Fenomen litewsko-biatoruskich formacji Wojska Polskiego (1918-1921)
Ryszard Szawłowski (Warszawa) – Wywiad polski na Związek Sowiecki w Czesław Grzelak (Warszawa) – Możliwości obrony Kresów Wschodnich w 1939 roku przed Armia. Czerwoną
Roman Pawłtowicz (Mińsk) – Losy okrętów Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej w latach 1939-1941
Janusz K. Zawodny (Waszyngton) – Teoria wojny cywilnej

Część V
Eksterminacja ludności dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XX wieku

Tomasz Piesakowski (Londyn) – Represje sowieckie wobec obywateli polskich w latach 1939-1991 w świetle polskiej historiografii emigracyjnej i źródeł archiwalnych
Aleksander Gurjanow (Moskwa) ” Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936-1956 w świetle danych sowieckich
Daniel Boćkowski (Warszawa) – Masowe deportacje ludności polskiej z tak zwanej Zachodniej Białorusi jesienią 1939 roku
Albin Głowacki (Łódź) – Przesiedlenie części ludności z obwodu lwowskiego do Mołdawii na przełomie lat 1940/1941
Stanisław Alexandrowicz (Toruń) – Zesłańcy polscy zmarli w Majkainie Zoloto (marzec 1940-wrzesień 1941), Przyczynek do określenia wskaźnika zgonów specpieresideńców
Arunas Bubnys (Wilno) – Represje sowieckich organów bezpieczeństwa wobec Polaków mieszkających na Litwie i polskiego podziemia w latach 1940-1941
Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko (Warszawa) – Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej
Małgorzata Giżejewska (Warszawa) – Kołyma – północno-wschodnie obozy pracy poprawczej w latach 1932-1957
* Stanisław Bondar, Janina Rogacz, Franciszek Mikniski – Nasz Wołyń
Dov Levin (Jerozolima) – Znaczenie okresu przejściowego lat 1939-1941 dla Holocaustu. Wschodnioeuropejscy Żydzi pod panowaniem systemu radzieckiego
Jan T. Gross (Nowy Jork) – Lato 1941 w Jedwabnem. Przyczynek do badań nad udziałem społeczności lokalnych w eksterminacji narodu żydowskiego w latach II wojny światowej
* Jakub Elbirt – Mój Łuck
Dov Levin (Jerozolima) – Życie codzienne Żydów deportowanych na Syberię w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu
Valentinas Brandisauskas (Wilno) – Migracje i przemiany demograficzne na Litwie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Selim Chazbijewicz (Olsztyn) – Represje wobec ludności tatarskiej na byłych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w I połowie XX wieku * Maksym Fedorczuk – Mój Wołyń
* Wasyl Soniak – Moje Bieszczady
Roman Dzwonkowski (Lublin) – Represje władz sowieckich wobec duchowieństwa polskiego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 i 1944-1966
Natalia Lebiediewa (Moskwa) – Proces podejmowania decyzji katyńskiej
Wojciech Materski (Warszawa) – Z martyrologii narodu estońskiego w latach

Część VI
Między przeszłością a przyszłością. Refleksje. Prognozy. Varia

Andrzej Ajnenkiel (Warszawa) – Wpływ historii na stosunki z sąsiadami. Kilka uwag o relacjach polsko-litewskich
Wojciech Wrzesiński (Wrocław) – Tradycje we lwowskim Wrocławiu
Elżbieta Smułkowa (Warszawa) – Dwa etapy w życiu matki: Lwów-Sybir
Konstanty Czawaga (Lwów) – Przed wywiadem z ostatnim Żydem. Skutki społeczne i psychologiczne nieobecności Żydów na dawnych ziemiach poludniowo-wschodnich Rzeczypospolitej
* Zofia Zając – Mój Mińsk
Jadwiga Staniszkis (Warszawa) – Neotradycjonalizacja jako strategia modernizacji: przyczynek do analizy postkomunizmu
Wiesław Majewski (Warszawa) – „Stateczni” – kozackie ugrupowanie lojalistyczne (1617-1638)
Jan Ziółek (Lublin) – Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej w strategii powstań narodowych XIX wieku
Elżbieta Kotarska (Warszawa) – Lwowski aktyw epistolarny 1944-1945. Z lektury dokumentów archiwum specjalnego
Noty biograficzne o autorach artykułów, relacji i wspomnień Streszczenia artykułów, relacji i wspomnień w języku angielskim

Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych

 

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net